geoSYSTEM G25

Am besten für den Verkehr:
Festigkeit bei Belastungen:
150 Tonnen / qm
Biologisch aktive Oberfläche:
Freifläche 88%, Werkstoff 12%

Anwendung

 • Kiesparkplätze – Pkw
 • Einfahrt zur Garage, zum Grundstuck
 • Geh- und Radwege
 • Hausumgebung (Dränung aus Kies)
 • Paddocks, Pferdezucht

Realisierung

geoSYSTEM G25 ist eine wirtschaftliche Lösung für individuelle Kunden. „25“ bedeutet die Höhe des Gitters – 25 mm = 2,5 cm. Grid hat ein innovatives Befestigungssystem, das ein Lösen verhindert. Innenwände sind 4,4 mm dick, das bietet eine hervorragende Haltbarkeit – leeres Gitter überträgt Lasten über 200 Tonnen / qm, seine Festigkeit erhöht zusätzlich die Füllung.

geoSYSTEM G25 eignet sich für Anwendungen im privaten Bereich, ideal zum Ausfüllen mit dekorativen Steinen. G25 verstärkt den Eingang zur Garage, Wege um das Haus, halten den Stein an Ort und Stelle. An Orten, wo es nur Fußgängerverkehr gibt, kann es ohne Fundament verlegt werden und Gras säen – wir werden einen Freizeit-Rasen erhalten.

 • Abmessungen: 415x415x 25 mm
 • Wandhöhe: 2,5 cm
 • Wanddicke: 4,4 mm
 • Größe der Maschen: 25 Machen: 76 mm x 76 mm (pro ein Gitter)
 • Zahl pro m2: 6 stk.
 • Gewicht: 0,7 kg/ ein gitter
 • Material: 100% recycling plastic
 • Farbe: schwarz
 • Stabilität von Abmessungen: +/- 3% (-30°C bis +50°C)
 • Dauerhaftigkeit: Minimum 15 Jahre
 • Biologisch aktive Oberfläche: Freifläche 88%, Werkstoff 12%
 • Festigkeit bei Belastungen: 150 tonnen/ qm (ohne Füllung)
 • Zulässige Achslast: 200 kN
 • Auswirkung auf die Umwelt: Umweltgerecht und neutral für Grundwasser. Das Produkt ist resistent gegen die Säure, Laugen (Streusalz, Ammoniak, saurer Regen etc.) und Alkohole
Packet - Kurier 83x51x42 cm: 36 st. = 6 qm
18 Schichten 2 stuck
83x51x42 cm
Gewicht: 31,5 kg
Pallete - Kurier 106x126x220 cm: 456 st. = 76 qm
76 Schichten pro 6 stuck
Gewicht: 340 kg
Pallete - LKW 106x126x260 cm: 570 st. = 95 qm
95 Schichten pro 6 stuck
Gewicht: 420 kg
 • Anwendung an Brandschutzwegen: Gemäß der Verordnung des Ministers für Inneres und Verwaltung vom 24. Juli 2009 über die Brandschutzwasserversorgung und –Wege – Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030
 • Beständigkeit gegen Verkehrslasten für Straßen der Klasse G gemäß Norm: PN-EN 1991:2004
 • Deklarierte Parameter: gemäß der Nationalen Leistungserklärung
 • Grundlage für die Kennzeichnung: Nationale technische Bewertung (KOT) IBDiM KOT-2019/03181. Auflage und werkseigene Produktionskontrolle
 • Produktkennzeichnung: Konstruktionszeichen B
 • Nationale technische Bewertungsstelle: Institut für Straßen- und Brückenforschung (IBDiM)

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem ekokratkę geoSYSTEM G25 zwaną dalej Przedmiotem Gwarancji.
2. Gwarant oświadcza i zapewnia Nabywcę, że Przedmiot Gwarancji został wykonany z należytą starannością i jakością, co przy prawidłowym, zgodnym z ogólnymi zaleceniami montażu oraz zachowaniu zasad prawidłowej eksploatacji, wskazanych przez Gwaranta w powyższej dokumentacji, gwarantuje żywotność Przedmiotu w okresie co najmniej 14 lat od jego montażu.
3. Gwarant zapewnia 2 letni okres gwarancyjny Przedmiotu Gwarancji, na który została wydana niniejsza karta gwarancyjna.
4. Gwarancja jest ważna na terytorium Polski.
5. Gwarant jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Nabywca wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
6. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek:
a) działania siły wyższej rozumianej jako: działania wojenne, w tym wojna domowa, stan wyjątkowy; strajk generalny trwający dłużej niż 60 dni; stan klęski żywiołowej, w tym spowodowany siłami przyrody, jak również awariami urządzeń przemysłowych i skażeniem radioaktywnym; działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie można było się zabezpieczyć,
b) normalnego zużycia,
c) niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją będącej załącznikiem do gwarancji oraz niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej zaprojektowania i montażu,
d) niewłaściwej, niezgodnej z przeznaczeniem i właściwościami Przedmiotu Gwarancji eksploatacji, przechowywania, transportu oraz konserwacji,
e) niewłaściwego przygotowania podłoża,
f) samowolnych, dokonanych przez Nabywcę lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek, zmian konstrukcyjnych
g) niewłaściwego doboru Przedmiotu Gwarancji do rodzaju i wielkości obciążeń.
7. Nie mogą stanowić podstawy zgłoszenia reklamacyjnego, dozwolone przez dokumenty odniesienia, takie jak normy czy aprobaty techniczne,
a) odchylenia w wymiarach i wyglądzie Przedmiotu Gwarancji;
b) wykwity w postaci kropek – wtrąceń innych tworzyw
c) odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym (tworzywo z recyklingu)
8. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym niniejszą gwarancją, Nabywca dokona zgłoszenia Gwarantowi tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jego wystąpienia, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z Gwarancji. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie oraz mailowo lub pisemnie – zgodnie z danymi wskazanymi w nagłówku niniejszego dokumentu. Zgłoszenie musi zawierać opis powstałej wady, jej jednoznaczne oznaki oraz zdjęcia.
9. Istnienie wady zostaje stwierdzone w protokole sporządzonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności po dokonaniu oględzin Przedmiotu Gwarancji
10. Gwarant jest zobowiązany usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminie wynikającym z punktu 11 oraz 12 poniżej, poprzez:
a. wymianę Przedmiotu Gwarancji na taki sam przedmiot wolny od wad, albo
b. zwrot ceny Przedmiotu Gwarancji.
11. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia.
12. Pozostałe wady, nie skutkujące zagrożeniem jak w punkcie 11 powyżej i nie wykluczające eksploatacji Przedmiotu Gwarancji, Gwarant usunie w terminie 30 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Nabywcę.
13. Jeżeli termin wskazany w punkcie 11 lub 12 powyżej, z przyczyn niezależnych od Gwaranta nie będzie mógł zostać dotrzymany, Strony uzgodnią inny, najszybszy z możliwych terminów usunięcia wady.
14. W przypadku gdy wymiana Przedmiotu Gwarancji jest utrudniona lub niosłaby ze sobą znaczne koszty, a wada Przedmiotu Gwarancji nie ma istotnego wpływu na jego przydatność dla Nabywcy, Gwarant może odpowiednio obniżyć cenę towaru za zgodą Nabywcy.
15. Jeżeli Nabywca stwierdził wadę i mimo stwierdzonej wady użył Przedmiotu Gwarancji do budowy, Gwarant nie ponosi kosztów montażu i demontażu Przedmiotu Gwarancji.
16. W ramach niniejszej gwarancji Gwarant jest zobowiązany do skutecznego usunięcia uznanych wad, o których został powiadomiony przez Nabywcę.
17. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia w Protokole odbioru prac z usuwania wady, zawierającego również datę usunięcia wady, podpisanego przez Gwaranta i Nabywcę.
18. Wszelkie zmiany zapisów w Karcie Gwarancyjnej oraz ślady przeróbek lub prób dokonania zmian konstrukcyjnych produktu oraz samodzielnych napraw poza serwisem Gwaranta powodują, że gwarancja przestaje obowiązywać.
19. Wszelka korespondencja, zwroty, reklamacje, zgłoszenia powinny być kierowane na adres Gwaranta wskazany w nagłówku niniejszego dokumentu.
20. Gwarancja na określony w umowie Przedmiot Gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.
21. W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380).
22. Niniejsza gwarancja jest integralną częścią umowy sprzedaży Przedmiotu Gwarancji.
23. Wszelkie zmiany niniejszej gwarancji dokonywane być mogą w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za zgodą Gwaranta oraz Nabywcy.

Newsletter

Halten Sie sich auf dem Laufenden über unsere Angebote und melden Sie sich für unseren Newsletter an.

Wählen Sie selbst geoPRODUCT

Gehen Sie zum Shop und legen Sie eine Bestellung ab, oder nehmen einen Katalog, um die
Nutzungen besser kennen zu lernen. Kontaktieren Sie uns und erhalten ein persönliches Angebot.

Shop

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.